Tralala ! Tralala ! Lalala-lala-lalala ! (bis)
Llâllâllâ-llâllâ-llâllâllâ. (ter)


----------------------------------

Song-Info:

Danish Sangbog Nr. (page): 

Internationales Manthra (1974) No: 84

Avesta in Song US 1946 (page): 182 Tra La La

Avesta im Lied 1975 (Seite): 306 Tralala-Übung